• Mobil Sayfamız
 • Facebook Sayfamız
 • Twitter Sayfamız
 • Google Plus Sayfamız
 • RSS Servisimiz
 • Android Uygulamamız
 • iOS Uygulamamız
Muş Özgür-Der’de “Said Halim Paşa” Semineri
​​​​​​​Özgür-Der Muş İl Temsilcisi Erdal Eker, Muş Eğitim-Bir-Sen seminer salonunda “Said Halim Paşa” adlı bir seminer verdi.
11 Aralık 2017 / 23:18

Said Halim Paşa’nın küçük yaşta Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce öğrendiğini, kardeşi Abbas Halim Paşa ile İsviçre’de beş yıl kalarak siyasî ilimler alanında üniversite öğrenimini tamamladığını ve İstanbul’a döner dönmez II. Abdülhamid tarafından kendisine sivil paşalık rütbesi verilerek 21 Mayıs 1888’de ilk görevi olan Şûrâyı Devlet üyeliğine atandığını belirten Eker, Said Halim Paşa hakkında şu bilgileri verdi:

Said Halim Paşa, Mısır valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın torunudur. Babası Şûrâ-yı Devlet (Danıştay) üyesi Prens Halim Paşa, annesi Şevk-i Cedid Hanım’dır.

Said Halim, görevindeki başarısından dolayı kısa zamanda Rumeli beylerbeyliği pâyesine yükseltildi (22 Eylül 1900); ancak 1903’de Jön Türklerle ilişkisi olduğu ileri sürülerek İstanbul’dan uzaklaştırıldı. İngiliz ve Fransız elçilerinin kendi himayelerinde ülkeyi terk etme tekliflerini reddetti. Kardeşi Abbas Halim Paşa ile birlikte Mısır’a, 1905 kışında da Paris’e giderek Jön Türklerle doğrudan ilişki kurdu. Bunlara maddî ve fikrî yardımda bulundu. 1906’da Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin müfettişliğine getirildi. II. Meşrutiyet’in ilânından sonra diğer ittihatçılarla birlikte İstanbul’a döndü. Şûrâ-yı Devlet’teki görevi yurt dışına çıkarılmış olmasına rağmen devam etti. 3 Eylül 1908’te kadro azlığı sebep gösterilerek görevine son verildi. Aynı yıl yapılan belediye seçimlerinde İttihat ve Terakki listesinden Yeniköy (İstanbul) Belediye başkanı seçildi. Ardından İstanbul Belediye Genel Meclisi ikinci başkanlığına atandı. 14 Aralık 1908’de Sultan II. Abdülhamid tarafından Âyân Meclisi üyeliğine atandı. 1909’da Selanik’te gizli olarak yapılan İttihat ve Terakki Kongresi’ne âyân üyesi olarak katıldı. Trablusgarb Harbi dolayısıyla İtalyan hükümeti ile barış görüşmelerinde bulunmak üzere hükümet tarafından Lozan’a gönderildi (3 Temmuz 1912). Babıali Baskınından sonra kurulan Mahmud Şevket Paşa kabinesine Şûrâ-yı Devlet reisi olarak girdi (25 Ocak 1913) ve iki gün sonra da Hariciye Nâzırlığına tayin edildi. Said Halim Paşa 31 Ocak 1913’te kurulan Müdafa’a-i Millîye Cemiyeti’nin kurucularındandır. Mahmud Şevket Paşa 11 Haziran 1913’de öldürülünce Said Halim Paşa’ya vezirlik rütbesi verilerek sadaret kaymakamlığına, ertesi gün de sadrazamlık makamına getirildi, Hariciye Nâzırlığını da üzerine alarak hükümeti kurdu (17 Haziran 1913). Mondros mütarekesinden sonra Enver, Talat, Cemal Paşa ve bazı İttihat ve Terakki Partisi mensupları yurt dışına çıktı. Sultan Vahdettin, Said Halim Paşa ve kardeşi Abbas Halim Paşa’nın da yurt dışına çıkmalarını önerdi; ancak onlar bunu reddetti. İleri gelen ittihatçıların yurt dışına çıkması üzerine İttihat ve Terakkinin dağılmak üzere olduğunu gören Said Halim Paşa, Muhafazakâran Fırkasını kurmaya hazırlandıysa da bu teşebbüsü gerçekleşemedi. Paşa, 4 Kasım 1918’ de savaş ve “Ermeni Kırımı” sorumlusu olarak Dîvân-ı Âlî (Yüce Divan)’ye verildi. 10 Mart 1919’da tutuklandı ve Dîvân-ı Harb-ı Örfî’de yargılandı. 28 Mayıs 1919’da İngilizler tarafından önce Mondros’a, ardından da Malta’ya sürüldü. Malta’da Polverista esir kampında tutuklu bulunan Said Halim Paşa ve 144 arkadaşı, savaş sorumlusu ve “Ermeni Kırımı” ile ilgili olarak müttefik mahkemelerinde yargılanmak istenmişse de böyle bir suçu işlediklerine dair bir delil bulunamadığından 29 Nisan 1921’de Malta’da serbest bırakıldılar. Paşa, Malta’da tutuklu iken İngilizler Yeniköy’deki yalısını işgal ederek, yalıdaki bütün değerli eşyaları yağmaladılar. Said Halim, İstanbul’a dönmek istediyse de Tevik Paşa hükümeti tarafından dönmesi sakıncalı görüldüğünden bu isteği kabul edilmedi. İngiliz işgali altındaki Mısır’a da gidemediğinden Roma’da bir konak kiralayara koraya yerleşti. 5 Aralık 1921’de kiraladığı konağın önünde 57 yaşındayken bir Ermeni komitacı tarafından alnından vurularak şehit edildi. Naaşı İstanbul’a getirilerek 29 Ocak 1922’de Sultan II. Mahmut Türbesi bahçesindeki babasının mezarının yanına gömüldü.

Düşüncelerinde Öne Çıkan Temalar

Düşüncelerinin temel dayanaklarını hürriyet, eşitlik ve dayanışma oluşturmuştur. Eserlerini genellikle İslam dünyasının iç sorunları ile dış arıdan gelen düşünce akımının tahliline yönelik kaleme almıştır.

1. İç bünyeye ile ilgili

A-Dini doğru anlamak ve tam tatbik etmek-islamiyye-

B-Aydınlarımız: yabancı ve öykünmeci inancından dolayı kompleksli

C-Halkın cehaleti ve ruhaniyunun (ulemanın) halkı istibdata kul etmesi

D-Fıkhın önemi ve içtihadın gerekliliği

E-Manevi vatan ve millet kavramı

F-Siyasi tavırları ve İittihat ve Terraki ile olan münasebetleri

2. Dış dünya ile ilgili

A-Batının tekâmülü kendi şartlarına özel olmuştur.

B-Dini anlayışı ve tecrübi ilimlerle iştigali

C-Osmanlı imparatorluğu ve 1. Dünya savaşı tahlilleri

ESERLERİ

Paşanın kitaplarının kemiyyet olarak küçük olmasına rağmen keyfiyetinin büyüklüğü karşısında Akif hayretini gizlememiştir.

Said Halim Paşa kitaplarını Fransızca yazmıştır.

Sebilürreşad da genellikle Mehmed lakabı ve Akif’in tercümesiyle yayınlanmıştır.

Sebilürreşad da da tekrar yayınlanmış ve kritik edilmiştir.

1. Ta’assub-ı İslâmî ve Ma’nâ-yı Hakikiyyesi (Taassub)

2. Mukallitliklerimiz

3.Meşrutiyet

4. Buhran-ı İçtimaimiz

5. Buhran-ı Fikrimiz

6. İslam dünyası neden geri kaldı?

7. İslamlaşmak

8. İslam’da Teşkilât-ı Siyasîyye

9. Mektupları

10. Hâtıraları

S.Halim Paşa, devlet adamı olarak siyasî hâtıralarını kaleme almış olmasına rağmen vefatı dolayısıyla hatıralarını tamamlayamamıştır. Hatıralarından bir kısmı Sebilürreşad mecmuasında Türkiye’nin Harbi Umumiye İştirakindeki Sebepler başlığı ile yayınlanmıştır. Hâtıralarının geri kalan kısmının ne olduğunu bilemiyoruz. Mevcut olanlar, M. Ertuğrul Düzdağ tarafından sadeleştirilmiştir. Paşa, hâtıralarında Osmanlı Devleti’nin harbe giriş şartları ve İtilaf Devletleri’nin takındıkları tavır üzerinde durmaktadır. Ayrıca Paşa, Anadolu’da başlayan Millî Mücadele hareketinede destek vermiştir.

Batıya karşı savunma hattı oluşturan en güçlü akım İslamcılık olmuş ve Said Halim Paşa bu akımın en güçlü simalarından birini teşkil etmiştir. O,insanın hareket yolunu çizen unsurun akıl ve bilgiden ziyade onun ahlâkı olduğunu, ilmî kazançlarımızın ahlâkî noksanlarımızı giderebildiğimiz ölçüde faydalı olabileceğini, aksi takdirde ilmimizin kötü temayüllerimizi teşvik edip artırmaktan başka bir işe yaramayacağını anlatmaktadır. Paşa, bir ıslahatçı olarak halkın içerisine düşürüldüğü cahilleştirme durumunun onu istismara müsait hale getirdiğini belirtmektedir. Aydın denilen okumuş ve fikir beyan eden tabakanın halka yabancılaşmasının ve aynı dili konuşamamasının ve aynı zamanda Batı modernleşmesine duyduğu sevgi ve öykünmeci tavrının da bu süreci devam ettirdiğini söylemektedir. Oysa milleti oluşturan derin geleneksel bağlar ve gaye birliğinin temel alınması gerekirken yenileşme adı altında sosyal değişim talep edilmektedir. Aynı şekilde ihtiyacımız hesap edilmeden Batı’dan alınan siyasal düzenin de meşrutiyet adı altında bir çatışma düzeni kurduğunu belirtir. Said Halim Paşa Batı için her yol Roma’ya çıkıyorsa Doğu içinde her yolun Mekke’ye çıktığını vurgulayarak siyasi birliğin sosyal bütünlüğün ve ıslahatın ancak vahyi normlarla gerçekleşeceğini ifade eder. Batı demokrasisine karşı Osmanlı demokrasisini ifade ederek başkan, senato ve milletvekillerinden oluşan sistemde başkanın devleti yönetmesini milletvekillerinin halk tarafından seçilerek başkanı denetlemesini senatonun ise âlimlerden oluşarak şeriata uygun kanun çıkarması gerektiğini vurgulamıştır.

93249

mus-20171210-01.jpg

mus-20171210-02.jpg

 

Bu haber 1045 kez okudu
YORUM YAZ
UYARI: Haberler ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik eden yorumlar onaylanmamaktadır.
Eylem ve Etkinlikler Kategorideki Diğer Haberler
Akhisar Özgür-Der’de “Mehdi’yi Beklerken” Başlıklı Seminer Yapıldı
Akhisar Özgür-Der’de 2018 yılının ilk seminer programında Ali Soylu, “Mehdi’yi Beklerken” konulu sunumunu gerçekleştirdi.
“Müslümanlar Asla Adaletsizliği Hoş Göremezler!”
Özgür-Der’in 2017-2018 “Siyasi-Sosyal Analiz Panelleri” üst başlığı altında düzenlediği  “Türkiye’de Siyasal ve Toplumsal Değişimin Yönü” konulu panel Ali Emiri Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Hizb-ut Tahrir’den Diyarbakır Özgür-Der’e Ziyaret
Son günlerde yargının hedefinde olan Hizb-ut Tahrir Diyarbakır mensuplarından bir grup Özgür-Der Diyarbakır Şubesi’ni ziyaret etti.
"Müslümanlar muhafazakarlaşma tehlikesi altında"
Toplumda ve siyasette görüntüde bir İslami rengin artmasına rağmen, temelde seküler bir zihin yayılıyor. Bunun yanında İslami hassasiyetlere sahip kesimlerin de muhafazakar söylemlerle yetinmeye başlandığı uyarısında bulunuldu.
Tatvan Özgür-Der’de “Kudüs ve Müslümanlar” Konuşuldu
Tatvan Özgür-Der tarafından düzenlenen programda eğitimci Hasip Ece’nin sunumuyla “Kudüs ve Müslümanlar” konusu konuşuldu.
Ergani'de "İbadetlerin ahlaki boyutu" konuşuldu
Özgür-Der Ergani Temsilciliğinde Abdülhakim Beyazyüz'ün sunumuyla “İbadetlerin Ahlaki Boyutu” konulu seminer yapıldı.
Çocuklara mont ve ayakkabı yardımında bulunuldu
MŞÜ Hayırda Buluşanlar Topluluğu Kızılağaç ve Konukbekler ilkokullarında okuyan çocuklara bot, mont yardımında bulundu.
"Karanlıkları aydınlığa çıkarmaya vesile ol"
Bilgi ve Erdem Vakfı ile AID Diyarbakır temsilciliği, Afrika’da katarakt ameliyatı için yeni bir kampanya başlattı.
“Aliya İzzetbegoviç ve Mücadelesi”
Haftalık Cuma günleri Tatvan Özgür-Der binasında yapılan semineri Eğitimci Sinan Kıranşal sundu.
Diyarbakır’da Arakan için kermes düzenlendi
Bilgi ve Erdem Vakfı Bayan Komisyonu 'Arakan için Yardım Kermesi' gerçekleştirdi.
“İslami Kimlik ve Gündem”
​​​​​​​Cennet Kültür Merkezi'nde Rıdvan Kaya'nın konuşmacı olduğu "İslami Kimlik ve Gündem" başlıklı program gerçekleştirildi.
Liseli gençlerden Afrika'ya su kuyusu
İmam hatip lisesi öğrencilerinin düzenlediği kermesten elde edilecek gelirle Afrika'da su kuyusu açılacak
 • Güncel
 • Siyaset
 • Ekonomi
 • Eylem ve Etkinlikler
 • Dünya
Ehliyet sınavlarında 'tablet' dönemi başladı HDP'li Altan Tan hakkında 15 yıla kadar hapis istemi Hakkari'de kayak keyfi Kısmen buz tutan Gölcük Gölü havadan görüntülendi Kanal İstanbul'un güzergahı resmen belli oldu Emniyet Özel Harekat Daire Başkanlığı kaldırıldı Bozdağ'dan 'Mor Beyin' açıklaması Van Gölü için 100 milyon liralık arıtma tesisi YÖK'ten görevlendirmelere ilişkin yönetmelik değişikliği Posof'ta eğitime kar engeli
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
YAZARLARIMIZTÜMÜ
ÇOK OKUNANLAR
  GAZETELER
  NAMAZ VAKİTLERİ
  İmsak
  Güneş
  Öğle
  İkindi
  Akşam
  Yatsı
  Haksöz Haber Radyo Selam | Tevhidin Adaletin ve Özgürlüğün Sesi
  © Copyrigth 2015 yonelishaber.com tüm hakları saklıdır.
  Sitedeki tüm harici linkler ayrı bir sayfada açılır ve linklerin sorumluluğu alınmaz. Yazılım ve Teknik Destek : AmdYazılım
  • Rss Servisi
  • Google+ Sayfası
  • Twitter Sayfası
  • Facebook Sayfası