• BIST
  116.531
 • Altın
  158,593
 • Dolar
  3,7404
 • Euro
  4,4932
 • Mobil Sayfamız
 • Facebook Sayfamız
 • Twitter Sayfamız
 • Google Plus Sayfamız
 • RSS Servisimiz
 • Android Uygulamamız
 • iOS Uygulamamız
Aslan Değirmenci
Aslan DeğirmenciTüm Yazlıları
24 Aralık 2015 Perşembe 11:36
Lejyonerler Sur’da
  Bu haf­ta Mar­din ve Di­yar­ba­kı­r’­day­dım.Tek ke­li­mey­le “Hen­dek Si­ya­se­ti­” böl­ge­yi ku­şat­ma al­tı­na al­mış du­rum­da. Ve­sa­yet çu­kur­la­rın­da Kürt­ler bo­ğu­lu­yor, es­ki de­rin dev­le­tin asit ku­yu­la­rı­nın ye­ri­ni, şim­di ör­gü­tün hen­dek­le­ri alı­yor. Ne­re­de der­me çat­ma ya­pı­lan bir ev var­sa hen­dek­ler ora­da ka­zı­lı­yor, evi­ni mev­zi ola­rak ver­me­yen Kürt­ler sür­gü­ne zor­la­nı­yor, di­re­nen­ler ise kat­le­di­li­yor.  
 
Bin­ler­ce in­san mağ­dur. Mağ­du­ri­ye­tin gi­de­ril­me­si için ilk adı­mı Öz­gür-Der at­mış. Böl­ge­de­ki yü­rek ya­kan dra­mı STK’­lar­la pay­la­şı­lın­ca böl­ge hal­kı­na İHH baş­ta ol­mak üze­re Tür­ki­ye­’nin dört bir ya­nın­dan mer­ha­met eli uza­tıl­mış. AK Par­ti Hü­kü­me­ti ve dev­let de ya­ra­la­rı sar­mak için ha­re­ke­te geç­miş.   
 
Böl­ge­de, ör­güt ve­sa­ye­ti al­tın­da mağ­dur edi­len maz­lum Kürt­le­r’­le bir ara­ya gel­me fır­sa­tı bul­dum. Çok il­ginç bir o ka­dar den­ge­le­ri al­tüst eden id­di­alar gün­de­me ge­tir­di­ler. Ön­ce Se­za­i Us­ta ve ar­ka­daş­la­rıy­la dost­lar mec­li­si de­dik­le­ri bu­luş­ma­la­rı­na ka­tıl­dım. Se­za­i Us­ta böl­ge­de çok se­vi­len ve sö­zü din­le­nen bir ak­ti­vist ay­nı za­man­da... Uzun yıl­lar ayak­ka­bı­cı­lık yap­tı­ğı için her­kes ona Us­ta di­ye ses­le­ni­yor. Ken­di­ni kan da­va­la­rı­nın çö­zü­mü­ne ada­yan bir gö­nül­daş ol­du­ğun­dan do­la­yı da tüm ke­sim­ler ta­ra­fın­dan Se­za­i Us­ta el üs­tün­de tu­tu­lu­yor.   
 
Su­r’­da evi­nin mev­zi ol­ma­sı­na, ka­pı­sı­nın önü­ne bom­ba­lar yer­leş­ti­ril­me­si­ne di­re­nin­ce ço­cuk­la­rı­nın gö­zü önün­de darp edi­len ve böl­ge­den zor­la çı­ka­rı­lan Se­za­i Us­ta, hen­dek­le­ri ka­zan­la­rın Kan­di­l’­den ge­len PKK’­lı­lar ol­du­ğu­nu ifa­de edi­yor. Ça­tış­ma es­na­sın­da ise hen­dek­le­ri sa­vu­nan­la­rın Su­ri­ye­’den ge­len PYD’­li­ler ol­du­ğu­nu id­di­a eden Se­za­i Us­ta, ör­güt ta­ra­fın­dan ça­tı­la­ra yer­leş­ti­ri­len kes­kin ni­şan­cı­la­rın Şeb­bi­ha­lar ile bir­lik­te Su­ri­ye­’de mu­ha­lif­le­re kar­şı cep­he açan lej­yo­ner­ler ol­du­ğu­nu öne sü­rü­yor. Se­za­i Us­ta, “Şa­şır­ma­yın! Giz­li bir it­ti­fak de­ğil bu. PKK’­nın Su­ri­ye ko­lu PYD güç­le­ri ile gü­ne­yin­de­ki Beş­şar Esad or­du­su, İran ve Hiz­bul­lah güç­le­ri or­tak ha­re­ket edi­yor, mu­ha­lif­le­re kar­şı Rus­ya ha­va des­te­ğiy­le alan açı­yor. Bu it­ti­fak­la­rı­nı şim­di hen­dek­ler­de pe­kiş­ti­ri­yor­la­r” de­di.  
 
Ben Se­za­i Us­ta­’nın an­lat­tık­la­rı kar­şı­sın­da şaş­kın­lı­ğı­mı giz­le­ye­me­di­ğim­de böl­ge­nin se­vi­len alim­le­rin­den Nu­ri Ho­ca sö­ze gi­ri­yor: “Ev­la­dım ne şa­şı­rı­yor­sun! Hen­dek­le­rin ar­ka­sın­da kod adı He­val, Ba­ran olan Alek­sandr, An­drey­ler de var. Esa­d’­ın pa­ra­lı as­ker­le­ri de bu­ra­da. PKK za­ten bir lej­yo­ner­ler ör­gü­tü. El bir­li­ğiy­le çö­züm sü­re­cin­de ya­ka­la­nan dev­let-mil­let bu­luş­ma­sı­nı sars­mak is­ti­yor­lar. Ama Al­lah var. On­la­rın bir pla­nı var­sa Al­la­h’­ın da bir pla­nı var. Şu an dev­let ile mil­let bu­ra­da ke­net­len­miş du­rum­da. El­bet­te bu bu­luş­ma­dan ra­hat­sız olan dev­let içe­ri­sin­de de Alek­san­dr’­lar var. On­lar da ra­hat dur­mu­yor.

Zırh­lı araç­la­ra ce­na­ze­le­rin bağ­la­nıp gez­di­ril­me­si, du­var­la­ra ya­zı­lan ırk­çı söy­lem­ler ve kü­für­ler bu­nun de­li­li­dir. Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu­’nun ce­na­ze­ye zu­lüm eden­le­ri gö­rev­den al­dır­ma­sı bi­zi mem­nun et­ti. Ce­na­ze ce­na­ze­dir. Ve ce­na­ze do­ku­nul­maz­dır. Rab­bim Da­vu­toğ­lu­’n­dan ra­zı ol­sun. Hü­kü­met as­la Jİ­TEM gi­bi ya­pı­la­rın ye­ni­den uyan­dı­rıl­ma­sı­na izin ver­me­me­li. Bi­zim za­ten ba­şı­mız­da PKK be­la­sı var. PKK, Jİ­TE­M’­den fark­lı de­ğil. Ay­nı zu­lüm­le­ri böl­ge hal­kı­na ya­pı­yor. Dev­let mer­ha­met eli­ni uzat­mak­tan ge­ri dur­ma­ma­lı.”   
 
12 Ey­lül dö­ne­min­de yar­gı­sız in­faz­la ha­ya­tı ka­rar­tı­lan, 10 yıl esa­ret al­tın­da tu­tul­duk­tan son­ra “Par­do­n” de­ni­le­rek ser­best bı­ra­kı­lan Cen­giz öğ­ret­men ise olup bi­te­nin çok acı ol­du­ğu­nu, Ke­nan Ev­re­n’­in Kürt­le­r’­e re­va gör­dü­ğü uy­gu­la­ma­la­rın da­ha faz­la­sı­nın Kan­dil ta­ra­fın­dan uy­gu­la­ma­ya so­kul­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zi­yor. HDP’­li ve­kil­ler­le gö­rüş­me ta­lep­le­ri­nin sü­rek­li ge­ri çev­ril­di­ği­ni, HDP’­yi de­rin so­lun iş­gal et­ti­ği­ni, ay­nı si­ya­si an­la­yı­şın Ke­nan Ev­ren ile iş­bir­li­ği ya­pa­rak 12 Ey­lü­l’­de so­kak­la­rı yan­gın ye­ri­ne çe­vir­di­ği­ni öne sü­rü­yor. Cen­giz Öğ­ret­men, “HDP dev­rim­ci bir par­ti de­ğil­dir. İra­de­si­ni Kan­di­l’­e tes­lim et­miş, yol ha­ri­ta­sı­nı de­rin so­la bı­rak­mış, iş­gal al­tın­da olan bir par­ti­dir. Ko­nu dev­rim­se ön­ce HDP’­ye bir dev­rim ge­rek­li­dir. Dü­şün­se­ni­ze Sur iş­gal al­tın­da, halk ka­fe­se alın­mış du­rum­da, HDP iş­ga­li des­tek­li­yor. Bu iha­net­ti­r” tes­pi­tiy­le bir ger­çe­ği or­ta­ya ko­yu­yor.  
 
Bugün
Bu haber 3495 kez okudu
Etiketler :
LejyonerlerSur’da
YORUM YAZ
UYARI: Konu ile ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik eden yorumlar onaylanmamaktadır.
 • Güncel
 • Siyaset
 • Ekonomi
 • Eylem ve Etkinlikler
 • Dünya
Kısmen buz tutan Gölcük Gölü havadan görüntülendi Kanal İstanbul'un güzergahı resmen belli oldu Emniyet Özel Harekat Daire Başkanlığı kaldırıldı Bozdağ'dan 'Mor Beyin' açıklaması Van Gölü için 100 milyon liralık arıtma tesisi YÖK'ten görevlendirmelere ilişkin yönetmelik değişikliği Posof'ta eğitime kar engeli THY 2017'de 68,6 milyon yolcu taşıdı PTT'ye bin 750 personel alımında süreç başladı Türkiye'de serbest kılınan nitratlı gübrelere bölgede yasak sürüyor
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
YAZARLARIMIZTÜMÜ
ÇOK OKUNANLAR
  GAZETELER
  NAMAZ VAKİTLERİ
  İmsak
  Güneş
  Öğle
  İkindi
  Akşam
  Yatsı
  Haksöz Haber Radyo Selam | Tevhidin Adaletin ve Özgürlüğün Sesi
  © Copyrigth 2015 yonelishaber.com tüm hakları saklıdır.
  Sitedeki tüm harici linkler ayrı bir sayfada açılır ve linklerin sorumluluğu alınmaz. Yazılım ve Teknik Destek : AmdYazılım
  • Rss Servisi
  • Google+ Sayfası
  • Twitter Sayfası
  • Facebook Sayfası