• BIST
  116.531
 • Altın
  158,593
 • Dolar
  3,7404
 • Euro
  4,4932
 • Mobil Sayfamız
 • Facebook Sayfamız
 • Twitter Sayfamız
 • Google Plus Sayfamız
 • RSS Servisimiz
 • Android Uygulamamız
 • iOS Uygulamamız
“Kur'an'ın tanımladığı ümmet ve birlikteliğin esasları"
Özgür-Der Ergani Temsilciliğinde "Kur'anı'ın tanımladığı ümmet ve birlikteliğin esasları" konulu bir seminer yapıldı.
15 Aralık 2017 / 09:41

Ergani Özgür-Der Şubesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan seminerlerin ilkini “KUR'AN'IN TANIMLADIĞI ÜMMET VE BİRLİKTELİĞİN ESASLARI” konusuyla Nureddin Yargıcı sundu. Müslumanların en çok birlik olması gereken bu devirde böylesi önemli bir kavramın bu birlikteliğin temelini oluşturacağı belirten Nureddin Yargıcı’nın yorumları şöyle:

“Ümmet” kelimesi, Arapçada “Ümm” kökünden gelir. Ümm; “anne, nine” anlamına gelir. Ümmül kitap denildiğinde kitabın anası kastedilir. Çoğulu “ümem”dir. “İmam” kelimesinin kökü de aynıdır. Önde giden, liderdir. Ümmetin lideri imamdır. Diğer bir ifade ile imam; birleştiren ve bütünleştirendir.

Istılah olarak “ümmet”: Aynı dine ya da yaşam tarzına/ideolojiye veya ilkeler bütününe inanan ve bu din/ilkeler etrafında birleşen insanlardır.

 “Ümmet” kavramı Kur’an-ı Kerim’de 51 yerde tekil, 13 yerde çoğul olmak üzere toplam 64 yerde geçer. Anılışı itibari ile “ümmet” kelimesi oruç, hac, namaz gibi farzların anılışından daha fazladır.

“Ümmet” kavramı, Kur’an’da birkaç farklı anlamda kullanılmasına rağmen, daha çok bütünlük, birliktelik, herhangi bir özelliği nedeni ile bir araya gelmiş topluluk manasında kullanılmıştır. Ümmet sözcüğünün Kur’an’da kullanımına baktığımızda şu anlamları ile öne çıktığını görmekteyiz.

Enam süresi 38. ayetinde, ümmet sözcüğü, yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökte uçan kuşlar için de kullanılmıştır. Kur’an, bu canlıların da biz insanlar gibi birer ümmet olduklarına dikkat çekmektedir. Bu tanımlamayla söz konusu hayvanlar ve kuşların da insan toplumları gibi belirli kurallara sahip belli bir grupsal yaşam tarzı olan yaratıklar olduğuna işaret edilmiştir.

Ümmet sözcüğü, Hud Sûresi 8. Ayette ve Yusuf Sûresi 45. Ayette uzunca bir süre, müddet anlamında kullanılmıştır. Şüphesiz burada “belli bir zaman dilimi” anlamında kullanılan ümmet sözcüğü, onun ıstılah anlamına çok uzak değildir. Zira sosyal bir kavram olarak, “ümmet” ya aynı din, ya aynı zaman, ya da aynı mekânın bir araya getirdiği cemaati/topluluğu ifade etmektedir. Kısacası ümmet kelimesi, kopukluğu olmayan bir bütünlük ve birliktelik anlamında kullanılmıştır. Cinlerin de tıpkı insanlar gibi bir ümmet (topluluk) sıfatıyla anıldığını Kur’an’dan okumaktayız.

Ümmet sözcüğü Zuhruf Sûresi’nin 22 ve 23. ayetlerinde müşriklerin ifadelerinde, yani üzerinde bulundukları şirk hayatını savunmak için kullandıkları “biz atalarımızı bir ümmet üzerinde bulduk” sözlerinde kastedilen önceki dinler anlamında kullanılmıştır. Gerek Mekke müşrikleri gerekse önceki diğer kavimlerin ileri gelenleri, daima “biz atalarımızı bir inanç (ümmet) üzerinde bulduk” diye gelmişlerdir. İşte ümmet sözcüğü bu ayetlerde atalardan devralınan inanç ve tapınma geleneği, dinsel törenler anlamındadır.

Araf Sûresi 160. Ayette İsailoğulları’nın Allah tarafından 12 boya (ümmete) ayrıldığı belirtilirken Musa Aleyhi’s-Selam’ın Medyen suyuna vardığında kuyunun başında hayvanlarını sulamak için burada bulunan bir grup insandan (ümmetten) bahsedilmektedir. Yani belli bir amaç uğruna şu veya bu şekilde bir birliktelik oluşturan insan gruplarının ümmet diye tabir edildiğini görmekteyiz.

Âli İmran Sûresi 104. ayetinde:

“İçinizden hayra çağıran, marufu emreden, münkerden nehy eden, bir ümmet (topluluk) bulunsun…” buyrulmaktadır. Bu ayette ifade edilen “ümmet” kelimesi belli bir misyonu olan siyasi bir topluluktan bahsetmektedir.

Bir sonraki ayette bildirildiği üzere kendilerine açık deliller geldikten sonra parça parça olan ve ihtilaf edenler gibi olmamakla emr olunan bir ümmetten bahsedilmektedir. Benzer anlamda Yunus Sûresi 19. Ayette  

“İnsanlar, aslında bir tek ümmet idiler, sonra ihtilafa düşüp ayrı ayrı oldular…” buyurulmaktadır. Bu ayetlerden “Ümmet” kelimesinin “ihtilaf” kelimesi ile zıt anlamlı olduğunu görebiliyoruz.

Âli İmran Sûresi 110. ayette ise, Allah tarafından aynı görevlendirme devam etmektedir:

 “Siz insanlık için çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz (topluluksunuz), marufu emreder münker’den nehy edersiniz, Allah’a iman edersiniz…”

İslam Ümmeti, Bakara Sûresi 143. ayette vasat ümmet ve şahit ümmet olarak tanımlanmıştır:

 “Ve işte böylece sizi vasat (seçkin) bir ümmet kıldık ki, siz bütün insanlar üzerine adalet örneği ve hakkın şahitleri olasınız, Rasul de sizin üzerinize şahit olsun …” Bu ayette de Rabbimiz, İslam’a inananları bir bütün olarak tanımlamakla birlikte, Müslümanların sahip oldukları dinleri gereğince bu bütünlük, dengeli ve üstün bir bütünlüktür.

Bu ayetlerde geçtiği gibi gerçek anlamda hayırlı ve seçkin bir ümmet olmanın belirleyici vasfı; İslam’a davet etmek, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak, hak ile adaleti gerçekleştirmek, insanlığa şahit olmak, önder olmaktır.

Yukarıdaki ayetlerden ve yapılan yorumlardan da anlaşılacağı gibi, ümmet denince aklımıza geliveren mana çoğu zaman gerçek ümmeti belirleyen vasıflardan uzaktır. Kur’an’a göre İslamî ümmet, bir topluluk, bir bütünlük anlamının ötesindedir. Ümmet, grup dinamiğine sahip belli inançları, gayesi ve önderi (imamı, halifesi) olan inanmışlardan oluşan bir topluluktur. Hiç bir din ve hiç bir Nebi veya Rasul, kendisine sadece inanılmasını istememiştir. Kaldı ki insanlığın son çaresi ve en mütekâmil din olan İslam, ümmeti sadece İslam akidesine inanan insanlar topluluğu olarak tanımlamamıştır. Ümmet bilinci elçiye ve kitaba inanmakla tamamlanmaz, asıl o noktadan sonra ümmet olma ve bilincine erişme imkânı doğar.

İslam Ümmeti, Rasulü’nün şahitliğinde, Allah’ı tek ilah olarak bilen, sadece O’na kulluk eden, sadece O’na sığınan toplumdur. İslam Ümmeti, tevhide sarılıp, şirkin her türlüsüne ve her tonuna karşı çıkan, fitne unsuru her olgu ile mücadele eden toplumdur. İslam Ümmeti, yeryüzünde ilahlığa soyunan bütün tağutlara karşı duran, kendi heva ve hevesini din edinen beşer toplumlarını, şirkin öldürücü yüzüne karşı uyaran, yeryüzünde adaletin hâkim olmasını temin eden ve insanların taştan, betondan, metalden yahut da cismani olmayan sair metalardan, zevklerden ilahlar edinmelerine karşı onları uyaran bir toplumdur.

İslam Ümmetinin, yukarıda ayetler ışığında anlamaya çalıştığımız özellikleri ile devletsiz bir şekilde misyonunu tam anlamı ile yerine getirmesi mümkün değildir.

Ümmet kelimesinin Kur'an'daki kullanımları ile ilgili bu genel açıklamalardan sonra şimdi de söz konusu kelimenin âyetlerde hangi anlamlarda kullanıldığını, diğer bir ifade ile hangi  âyette ne anlam ifade ettiğini tespit etmeye çalışacağız.

“Canlı topluluklar” manasında (En’am, 38. ayette) şöyle zikrediliyor:

” Yeryüzünde yürüyen hiç bir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiç bir kuş yoktur ki, sizin gibi birer ümmet olmasınlar. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmamışızdır, sonra hepsi Rablerinin huzurunda toplanırlar.”

2) “İnsan toplulukları” manasında zikredilen ayetlere örnek olarak (Kasas, 23) ve (Araf, 38) nci ayetleri verebiliriz. (Kasas 23 ) de Rabbimiz:“Musa Medyen suyuna varınca orada hayvanlarını sulayan bir insan topluluğu (ümmeten minen nas) buldu.

Onlara cehennem ateşinden kat kat azap ver”. Allah der ki: “Herkesin azabı kat kattır, fakat siz bilemezsiniz”.

3) “Nebilerin mesajını benimseyen topluluk” manasında zikredilen ayetlerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz;

“İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir ümmet (topluluk) bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.”Al-i Imran, 104

” Ve işte böyle, sizi ortada yürüyen bir ümmet kıldık ki, siz bütün insanlar üzerine adalet örneği ve hakkın şahitleri olasınız, Peygamber de sizin üzerinize şahit olsun.(Bakara,143.)

Kur'an'daki anlamsal alanını genel olarak şu dört maddede özetlemek mümkündür:

a- İnsanlardan bir grup

b- Din, şeriat ve yol

c- Belirli bir zaman dilimi

d- Kendisine uyulan bir şahıs.

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi ümmet genel anlamda herhangi bir toplum ve topluluğu ifade ederken, özel anlamda bir din veya bir peygamber etrafında toplanan insanları ifade etmektedir. Ayrıca genel anlamda bir takım sıfatların ve ayırıcı özelliklerin bir araya topladığı bütün canlı toplulukları -az olsun (grup) çok olsun (toplum) insanların oluşturduğu topluluklar; cinler ve değişik tür hayvan toplulukları gibi- için de Kur'an'da ümmet tabiri kullanılmaktadır.

Ümmet kelimesi ile ilgili olarak zikrettiğimiz "tek bir din, tek bir zaman, tek bir mekan gibi herhangi bir gaye veya ortak bir özellikten dolayı bir araya toplanan insanların oluşturduğu topluluk" şeklindeki anlam, ümmetin Kur'an'daki en yaygın kullanımı olarak karşımıza çıkmaktadır.

93364

93365

93367

 

 

 

Bu haber 2194 kez okudu
YORUM YAZ
UYARI: Haberler ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik eden yorumlar onaylanmamaktadır.
Eylem ve Etkinlikler Kategorideki Diğer Haberler
Akhisar Özgür-Der’de “Mehdi’yi Beklerken” Başlıklı Seminer Yapıldı
Akhisar Özgür-Der’de 2018 yılının ilk seminer programında Ali Soylu, “Mehdi’yi Beklerken” konulu sunumunu gerçekleştirdi.
“Müslümanlar Asla Adaletsizliği Hoş Göremezler!”
Özgür-Der’in 2017-2018 “Siyasi-Sosyal Analiz Panelleri” üst başlığı altında düzenlediği  “Türkiye’de Siyasal ve Toplumsal Değişimin Yönü” konulu panel Ali Emiri Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Hizb-ut Tahrir’den Diyarbakır Özgür-Der’e Ziyaret
Son günlerde yargının hedefinde olan Hizb-ut Tahrir Diyarbakır mensuplarından bir grup Özgür-Der Diyarbakır Şubesi’ni ziyaret etti.
"Müslümanlar muhafazakarlaşma tehlikesi altında"
Toplumda ve siyasette görüntüde bir İslami rengin artmasına rağmen, temelde seküler bir zihin yayılıyor. Bunun yanında İslami hassasiyetlere sahip kesimlerin de muhafazakar söylemlerle yetinmeye başlandığı uyarısında bulunuldu.
Tatvan Özgür-Der’de “Kudüs ve Müslümanlar” Konuşuldu
Tatvan Özgür-Der tarafından düzenlenen programda eğitimci Hasip Ece’nin sunumuyla “Kudüs ve Müslümanlar” konusu konuşuldu.
Ergani'de "İbadetlerin ahlaki boyutu" konuşuldu
Özgür-Der Ergani Temsilciliğinde Abdülhakim Beyazyüz'ün sunumuyla “İbadetlerin Ahlaki Boyutu” konulu seminer yapıldı.
Çocuklara mont ve ayakkabı yardımında bulunuldu
MŞÜ Hayırda Buluşanlar Topluluğu Kızılağaç ve Konukbekler ilkokullarında okuyan çocuklara bot, mont yardımında bulundu.
"Karanlıkları aydınlığa çıkarmaya vesile ol"
Bilgi ve Erdem Vakfı ile AID Diyarbakır temsilciliği, Afrika’da katarakt ameliyatı için yeni bir kampanya başlattı.
“Aliya İzzetbegoviç ve Mücadelesi”
Haftalık Cuma günleri Tatvan Özgür-Der binasında yapılan semineri Eğitimci Sinan Kıranşal sundu.
Diyarbakır’da Arakan için kermes düzenlendi
Bilgi ve Erdem Vakfı Bayan Komisyonu 'Arakan için Yardım Kermesi' gerçekleştirdi.
“İslami Kimlik ve Gündem”
​​​​​​​Cennet Kültür Merkezi'nde Rıdvan Kaya'nın konuşmacı olduğu "İslami Kimlik ve Gündem" başlıklı program gerçekleştirildi.
Liseli gençlerden Afrika'ya su kuyusu
İmam hatip lisesi öğrencilerinin düzenlediği kermesten elde edilecek gelirle Afrika'da su kuyusu açılacak
 • Güncel
 • Siyaset
 • Ekonomi
 • Eylem ve Etkinlikler
 • Dünya
Ehliyet sınavlarında 'tablet' dönemi başladı HDP'li Altan Tan hakkında 15 yıla kadar hapis istemi Hakkari'de kayak keyfi Kısmen buz tutan Gölcük Gölü havadan görüntülendi Kanal İstanbul'un güzergahı resmen belli oldu Emniyet Özel Harekat Daire Başkanlığı kaldırıldı Bozdağ'dan 'Mor Beyin' açıklaması Van Gölü için 100 milyon liralık arıtma tesisi YÖK'ten görevlendirmelere ilişkin yönetmelik değişikliği Posof'ta eğitime kar engeli
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
YAZARLARIMIZTÜMÜ
ÇOK OKUNANLAR
  GAZETELER
  NAMAZ VAKİTLERİ
  İmsak
  Güneş
  Öğle
  İkindi
  Akşam
  Yatsı
  Haksöz Haber Radyo Selam | Tevhidin Adaletin ve Özgürlüğün Sesi
  © Copyrigth 2015 yonelishaber.com tüm hakları saklıdır.
  Sitedeki tüm harici linkler ayrı bir sayfada açılır ve linklerin sorumluluğu alınmaz. Yazılım ve Teknik Destek : AmdYazılım
  • Rss Servisi
  • Google+ Sayfası
  • Twitter Sayfası
  • Facebook Sayfası