• Mobil Sayfamız
 • Facebook Sayfamız
 • Twitter Sayfamız
 • Google Plus Sayfamız
 • RSS Servisimiz
 • Android Uygulamamız
 • iOS Uygulamamız
Güvenlikçi siyasete dönüş; 'Kuzey Irak'ın geri dönüşü
Güvenlikçi bakış açısının devlet aklını tekrardan tasallutu altına almasına ve onu dumura uğratmasına şahit oluyoruz. Ama bu güvenlikleştirici siyaset sadece içerisiyle sınırlı değil. Bu siyaseti dış politikada da, dışarıdaki Kürtlere yaklaşım konusunda d
14 Eylül 2017 / 10:26

Cumhuriyeti'n kurucu zihniyetinin "bir coğrafya olarak Ortadoğu, bir fikir olarak İslamcılık ve bir kimlik olarak Kürtlük Cumhuriyet eliti tarafından ulusal güvenlik tehdidi olarak kodlanıp, güvenlikçi bir paranteze hapsettiğini" belirten Karar gazetesi yazarı Galip Dalay, AK Parti'nin iktidarından sonra bu hapisten kurtulduğu ve toplumu da kurtardığını yazdı. Ancak son dönemlerdeki politikaların Kürtler üzerinden tekrar geriye doğru meylettiğinden dem vuran Dalay, bu meyli Irak Kürdistanı üzerinden sürdürülen dil ve politikalarla örneklendirdi. 

Dalay'ın "Kuzey Irak'ın geri dönüşü..." başlıklı kapsamlı yazısını ilginize sunuyoruz;

Cumhuriyet’in kurucu kimlik anlayışının kabaca üç temel özelliği vardı: Türklük, laiklik ve Batıcılık (veya Batı yönelimlilik). Bu kriterler Cumhuriyet'in ideal kimlik tanımında da ideal vatandaş tanımında da kullanıldı. 

 Tabii ki neyin meşru ve ideal olduğunun tanımı aynı zamanda neyin gayrimeşru olduğunun tarifini de beraberinde getirdi. Bu da güvenlikleştirici bir siyasetle beraber uygulandı. Kürt kimliği yeni devletin Türklük anlayışı ve Türkleştirme politikalarının eseri olarak daha Cumhuriyetin ilk kuruluş aşamalarından itibaren sorunsallaştırıldı ve güvenlikçi bir perspektife mahkum edildi. Benzer şekilde, devletin militan laiklik anlayışı İslamiliğin veya İslamcılığın bir tehdit olarak okunmasına yol açtı. Son olarak, bu her iki kimliğin coğrafyası veya menbaı olarak görülen Ortadoğu ise yeni devletin Batıcı yöneliminin antitezi olarak kodlanıp güvenlikçileştirildi. Yani bir coğrafya olarak Ortadoğu, bir fikir olarak İslamcılık ve bir kimlik olarak Kürtlük Cumhuriyet eliti tarafından ulusal güvenlik tehdidi olarak kodlanıp, güvenlikçi bir paranteze hapsedildiler. Bu durum, devletin niteliğini şekillendirdiği gibi onun buyurganlığına, otoriterliğine de davetiye çıkardı. Haliyle bu güvenlikçileştirme siyaseti, etkilerini bugün dahi hala derinden hissettiğimiz Cumhuriyet tarihinin en uzun ömürlü fay hatlarını hem vücuda getirdi hem de onların her daim aktif kalmalarını sağladı. Bunun bir sonucu olarak, devlet-toplum ilişkileri zehirlendi. Siyaset işlevsizleşti. Çünkü, böylesi bir mühendislik devlet, toplum ve siyasetin birbirlerini dışlayacak şekilde kurgulanmasını veya anlaşılmasını gerekli kılıyordu. Haliyle bu durum da ülkeyi anormal kıldı. 

Zaten, Türkiye'de devlet-toplum ayrışmasının temelini de, vesayet rejiminin inşa gerekçesini de burada aramak gerekiyor. Bu hususlar daha önceki müesses nizam olarak tanımladığımız zümrenin sinir uçlarını oluşturuyordu. Yine vesayet sistemi ile siyasetinin varoluş gerekçesini de... Vesayet sisteminin kurumsallaştığı MGK siyasetinin DNA'sını da Türkiye'yi bir siyasal partiler mezarlığına dönüştüren parti kapatmalarının (28 parti kapatıldı) birçoğunun gerekçesini de yine burada aramamız gerekiyor. Cumhuriyet tarihinde kapatılan partilerin çok ciddi bir kısmı ya 'Şeriat' (İslami hassasiyetler veya talepler olarak okuyabiliriz) ya da 'bölücülük' (Kürt kimliğine dair talepler olarak okuyabiliriz) tehdidi gerekçesiyle kapatıldılar.

Bu mantık, toplumun devlet tarafında ya bir sorun olarak kodlanmasına ya da terbiye edilmesi gereken, doğru yola yönlendirilmesi gereken bir nesne olarak algılanmasına yol açıyordu. Devletin ve siyasetin bu krizi 1990'lı yıllarda zirve yaptı. Sovyetler Birliği'nin yıkılması, Soğuk Savaş'ın sona ermesi dünyada demokratikleşme, sivilleşme, şeffaflaşma ve reform rüzgarları estirirken, Türkiye bambaşka bir güzergahta ilerliyordu. Ülke kayıp yıllarını yaşıyordu. Başörtüsü yasakları, ekonomik krizler, ülkenin Kürt coğrafyasında düşük yoğunluklu bir savaş, köy yakmaları, faili meçhuller, devletin mafyayla iç içeliği, post-modern darbe, Avrupa'nın yollarını tutan yüzbinlerce siyasi mülteci veya öğrenci Türkiye'nin umumi manzarasını oluşturuyordu. Yani tabiri caizse, memleket akıntıya karşı kürek çekiyordu. Açıkça görüldüğü üzere bütün bu mevzubahis krizlerin temelinde Cumhuriyetin kurucu kimlik krizi yatıyordu. İslami ve Kürt kimliğinin siyasal alandaki yükselişi, sistemin "şeriat" ve "bölücülük" korkularını daha da fazla kaşıdı. Sistem kendisini reforme etmekten ziyade, bu dalgaya vesayetçi karakterini daha da pekiştirerek ve perçinleyerek cevap vermeyi tercih etti. Bu, toplumda Kemalist sisteme karşı beslenen öfkeyi daha da derinleştirdi. Bu öfke birikimi ve enerji AK Parti'yi iktidara taşıyan ana etmenlerin başında geliyordu.

AK Parti’de iktidara gelir gelmez bu güvenlikçileştirme siyasetine siyaseti işlevselleştirerek, siyasal kanalları açarak cevap verdi. Siyaset güvenlikçileştirmenin panzehiri kılındı. Zaten toplumun merkezinden sistemin merkezine yöneltilen bir itirazın veya meydan okumanın adı ve adresine dönüştü AK Parti. İktidar, bu güvenlikçileştirici mantık ve atmosferle, tedrici bir siyaset ve kurguyla mücadele etti. İktidarın kendisini sistemin içerisinde ne kadar rahat hissettiğine bağlı olarak mevzubahis başlıkları (Ortadoğu, İslamcılık ve Kürtlük) güvenlikçi siyasetin cenderesinden çıkarmaya çalıştı. Buradaki her bir başlıkta elde edilen başarı diğer başlığın da güvenlikçi perspektiften kurtarılmasına zemin hazırladı.

O döneme kadar büyük oranda tehdit okumaları üzerinden algılanan, 'şeriatçı' ve 'bölücü' aktivitelerin kaynağı olarak görülen Ortadoğu’nun farklı bir bakış açısıyla okunmasına yatırım yapıldı. Bunun için çaba harcandı. AK Parti, bunu ekonomi ve ticaret vasıtasıyla yapmaya çalıştı. Bölge ülkeleriyle ekonomik ve ticari bağlar genişletildi. Irak, İran, Suriye ve diğer ülkeler bu aşamada sürekli ekonomiyle bağlantılı konular üzerinden gündeme gelmeye başladılar. Örneğin, 2000 yılında İran'la 1 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2006 itibariyle 6.7 milyar dolara ulaşmıştı. Irak, hızlı bir şekilde Türkiye'nin en yüksek ticaret hacmine sahip olduğu ilk üç ülke arasına girdi. Bu da toplumdaki ve siyasetteki Ortadoğu algısının daha normalleşmesi, daha da sivilleşmesi ve ticarileşmesine katkı sundu. 

***

Benzer şekilde AK Parti; kendisini sistem içerisinde daha rahat hissettikçe, İslami kimliğin veya İslamcılığın da güvenlikçi bakış açısından kurtulmasına yönelik politikalar izledi. Türkiye, Ortadoğu'daki siyasal meselelerle daha yakından alakadar oldu. Örneğin, Hamas'ın Filistin'deki seçimleri kazanması üzerine Halid Meşal 2006 yılında Ankara'da ağırlandı. İslami kesimin yaşadığı hak kısıtlamaları tedrici bir ajandayla ortadan kaldırıldı. 

Bu her iki başlıktan mesafe alması, sistemdeki konumunu da tahkim ettiğini düşünmesinin bir sonucu olarak AK Parti; Cumhuriyet tarihinin en ağır sorunu, en fazla güvenlikçileştirilmiş meselesini de çözme, onu da güvenlikçi bakış açısının esaretinden kurtarma yönünde adımlar atmaya başladı. Kürt meselesi ve kimliğinin daha sivil ve daha siyasal bir şekilde okunması ve çözülmesi yönünde siyasal adımlar atılmaya başlandı. 2005'deki Diyarbakır konuşmasını bir kenara koyacak olursak, 2009'dan başlamak üzere 2015'e kadar süren, belli kesintilere uğramasına rağmen bir siyasal çözüm arayışı siyasete hakim oldu. Bu arayışın kendisi meselenin daha az güvenlikçi bir perspektif, daha fazla siyasal bir bakış açısıyla okunmasının eseriydi. 

Bu başlıklardan mesafe alındıkça devlet normalleşti, siyasetin kanalları açıldı. Siyaset aktörleşti, muktedirleşti. Siyaset, meselelerin çözümünde ana adrese dönüştü. 

Fakat son birkaç yıldır Türkiye tekrardan tam aksi istikamette bir yol almaya başladı. Demokrasi, refah, iyi yönetim, adalet, ve milli pasaportunun değerlenmesi gibi kavramların iktidarın siyasal lügatından buharlaşmasına paralel olarak; eski devletten gayet iyi tanıdığımız, geride bırakmayı arzuladığımız söylem ve siyaset tekrardan ülkenin üzerine çökmeye başladı. Siyasal meseleleri asayiş sorununa indirgeyen, hem toplumsal hem de siyasal alanı güvenlikçileştiren yaklaşım gittikçe Ankara'ya tekrardan hakim olmaya başlıyor. Bu gidişatı, diğer başlıkların yanısıra, daha önce güvenlikçi cenderedençıkarılan başlıkların tekrardan güvenlikçileştirilmesinden görüyoruz. Kullanılan dil ve kavramlardan anlıyoruz...

Ortadoğu'da ortaya çıkan güvenlik riskleri gittikçe Ortadoğu'nun kendisinin bir coğrafya olarak güvenlikçileştirilmesine evriliyor. Bölge tekrardan güvenlikçi bir perspektiften görülüyor. Benzer şekilde, İslami grupların AK Parti’yle ilişkilerinde belli türbülansların yaşandığına çeşitli vesilerle şahit olduk. Yine PKK ile mücadelede alınan güvenlik önlemleri veya uygulamaya sokulan güvenlik enstrümanları gittikçe, bir bütün olarak Kürt meselesinin tekrardan güvenlikçi bakış açısına mahkum edilmesi yönüne doğru evriliyor. Bunun içerideki yansımaları aşikar. Mesela, Çözüm Süreci’nin kendisi, Kürt meselesine siyasal çözüm arayışları gittikçe lanetli süreçler olarak takdim ediliyor. Bu sürecin aktörleri mahkum ediliyorlar. Bu tespitler, Çözüm Süreci’nin yönetiminde hatalar yapılmadığı manasına gelmiyor. Birçok hatalar yapıldı, ihmaller yaşandı. Fakat siyasal bir yolla Kürt meselesini çözme girişimi olan Çözüm Süreci Cumhuriyet tarihinin en cesur ve doğru politikalarından birini oluşturuyordu. Buradan çıkarılan dersler ve deneyimler gelecekte tekrardan uygulamaya konulacak siyasal bir sürecin hem mahiyetini hem de mimarisini şekillendirecektir. 

***

Fakat bugün güvenlikçi bakış açısının devlet aklını tekrardan tasallutu altına almasına ve onu dumura uğratmasına şahit oluyoruz. Meselenin tekrardan astronomik kümülatif maliyetler üreteceği bir ara dönemden geçiyor gibiyiz. Ama bu güvenlikleştirici siyaset sadece içerisiyle sınırlı değil. Bu siyaseti dış politikada da, dışarıdaki Kürtlere yaklaşım konusunda da görmeye başladık. Bunun en bariz yansımasını yetkililerin veya medyanın kullandığı dil ve seçtiği kavramlardan görebiliyoruz. Kuzey Irak'ın dönüşünde.... Kuzey Irak, devletin daha önce içeride izlediği Kürt kimliğinin inkarının dışarıya yansıyan formuydu. İçeride Kürt'ün kimliğini, varlığını inkar eden devlet, bu garabeti sürdürmek için dış politikada da uyduruk tanımlamalar üretmek durumundaydı. Bu nedenle, Kuzey Irak, neye tekabül ettiğinden daha çok neyi gizlemeyi amaçladığı, hangi siyasal mantığı temsil ettiği üzerinden anlam kazanıyordu. İranlı’nın, Saddam dahil Iraklı bir Arab'ın kullanmaktan imtina etmediği Kürdistan kavramını kullanmamak için, onu yok saymak için Türkiye'de devlet, siyaset ve medyanın bulduğu bir formüldü Kuzey Irak.

Kürdistan kavramı bölgenin siyasal lügatına yeni girmiş birşey değil. Örneğin, Saddam'ın 1970 yılında baba Barzani'yle imzaladığı otonomi anlaşmasında da kullanılan kavramdı Kürdistan. Bugün dahi ne Irak Başbakanı, ne İran Cumhurbaşkanı, ne de Suudi Arabistan Kralı bu kavramı kullanmaktan gocunuyor. Kuzey Irak kavramı bize has bir durumdu. Bizim yaşadığımız kimlik krizini yansıtan bir vasıta... Bir eski devlet aklına teslim olma halini ve bir inkar politikasının özetini temsil ediyor.

Zaten, 16 Kasım 2013 yılında dönemin Başbakanı Erdoğan, Diyarbakır'da aynı sahneyi paylaştığı Irak Kürdistanı Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'ye hitap ederken onun herkes tarafından tanınan, Irak anayasasına göre legal bir zemini de olan ünvanını kullanması, yani Kürdistan ifadesini kullanması; herkes tarafında bir tabunun yıkılması ve Türkiye'nin hem içerideki hem de dışarıdaki Kürtlerle ilişkilerinin normalleşmesinin bir göstergesi olarak görülüp takdir edilmişti. Eğer o dönem yaşananlar bir normalleşmenin işaretiyse, bugün yaşananlar ise anormalleşmenin. 

Güvenlikçileştirici siyaset; topluma, siyasete ve devlete ağır maliyet faturaları çıkaran bir siyasettir. Bu siyaset, Türkiye'nin kayıp yıllar deneyimini tekrardan yaşamasına kapı aralıyor. Bu durumun Türkiye'nin demokratikleşme, reform ve refah çıtasını 10 yıldan uzun bir süre yükselttikten sonra AK Parti'nin başına gelmesi büyük bir talihsizlik. Bu regresif trend devam ederse, iki ihtimalden birinin veya da her ikisinin farklı oranlarda kendisini dayatması kuvvetle muhtemeldir. Nasıl ki 10 yıldan uzun bir süre AK Parti, tabanını ve Türkiye'yi daha reformcu, daha demokratikleştirici ve daha az güvenlikçileştirici siyasetle sosyalleştirdiyse, bundan sonra da daha güvenlikçi, daha reaksiyoner bir siyasete alıştırmak durumunda kalabilir. Bu da sürekli öcülerin gösterildiği, korkuların pompalandığı bir dönemi kaçınılmaz kılacak. Bu da Türkiye'de önümüzdeki görünen dönem için reformcu siyaset, iyi yönetim ve demokratikleşme gündeminin tamamıyla rafa kalkması manasına gelecek. İkinci ihtimal ise, bu trendin devamı halinde, AK Parti'nin iktidarda kalma ajandasıyla toplumun siyasal talepleri arasındaki makas her geçen gün açılacak. Bu açıldıkça da siyasetin, buradaki açıklığı bir süre görünmez kılması gerekecek. Görünen o ki, burada da toplumsal korkular kaşınacak, beka sorunu söylemi bolca kullanılacak, meseleler tekrardan güvenlikçileştirilecek, sembol siyaseti icra edilecek (reel siyasetin ikamesi olarak). Bu yöntemle global trende de uygun olarak, Türkiye partilerinden ve liderlerinden hoşnutsuz seçmenler demokrasisinin inşasında son sürat ilerliyor olacak. 

Velhasıl, 15 yılın sonunda geldiğimiz noktadan geriye baktığımızda makara sanki tekrardan başa sarıyor. 

KARAR

Bu haber 1077 kez okudu
YORUM YAZ
UYARI: Haberler ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik eden yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorum - Analiz Kategorideki Diğer Haberler
Mescid-i Haram'da çalışma adı altında güvenlik önlemi
Suudiler,1979'daki tam iki hafta süren ve tarihe “Kâbe Baskını” olarak geçen kanlı olayların tekrarından ürktükleri için, ülkenin içinden geçtiği bu kritik dönemeçte Mescid-i Haram’a erişimi en kısıtlı düzeye indirmeye çalışıyorlar.
Beş, on, on beş çocuk…
"Her ne kadar Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nüfusu en hızlı artan bölge olsa da Kürt toplumundaki çocuk sayısında da ciddi düşüş yaşanıyor. Türk toplumunu daha erken bir dönemde etkisi altına alan az çocuk anlayışının, Kürtlere de...."
İktidar niçin Atatürk’çü oldu?
Karar gazetesi yazarı Etyen Mahçupyan, iktidarın Atatürkçülük seviciliğine ilişkin analizler yapıyor.
Ekin Kitap Kafe ve Okur-Yazar Buluşmaları Üzerine
Hem yazarların anlattıklarını hem de onların anlatımlarını biraz detaylıca araştırınca çeyrek yüzyıldan fazladır, üreten bir toplum olmaktan çok, tüketen bir toplum olduğumuzu ve geçmişin mirasından nemalandığımızı görmek üzücü bir durum.
Milli ve yerli Rusçuluk
"Darbe ve PKK konusunda haklı olarak ABD’ye kızarken ve ilişkiler soğurken, bir kurtarıcı, tek alternatif gibi Rusya’nın pazarlanması, Putin’in sirklerde hayvan tebiyeciliği yapan danışmanının bile tvlerde kendine bu PR faaliyeti içinde yer bulabilmesi..
Paranın kısa tarihi hikâyesi
Yeni Şafak yazarı Yaşar Süngü, bugünkü köşesinde paranın kısa bir tarihini özetlemiş.
14 Kasım 2017 ve Okkupert
"Batılı devletlerle Rusya ve müttefikleri/uyduları arasında yeni bir soğuk savaş başlarsa, 14 Kasım 2017 tarihi bu savaşın kilometre taşlarından biri olarak kayda geçebilir."
Yeni sistemin bu yanlışlarından geri dönülmeli
Özgür Eğitim-Sen Genel Başkanı Abdulbaki Değer ortaöğretime geçişte uygulanacak yeni sisteme ilişkin eleştirilerini ve uyarılarını dile getiriyor.
Muhafazakar Kimlik Krizi ve Bir İlhad Dalgası Olarak Atatürkçülük
Kemalist resmi ideolojiye karşıtlığımız bazılarının zannettiği ya da görmek istediği gibi bir takıntı ya da alışkanlık veya şartlanmışlık değildir. Aynı şekilde salt politik de değildir; öncelikle ideolojik bir tutumdur, yani akidevidir!
Suudi Arabistan balistik füze tehdidi altında
Yemen’de belirli bölgelerde kontrolü elinde bulunduran Husi güçlerinin Suudi Arabistan’ı hedef alan son balistik füze saldırısı, Riyad açısından tehdidin giderek artmakta olduğunu gösteriyor.
Demircan Hoca’dan Ali Bulaç çıkışı
Bu şahsi kefalet yazısını bir kenara not edin; hatta varsa aklınızın, vicdanınızın ya da tanıklıklarınızın size kefil olmayı emrettiği başka tutuklular, onların adlarını da ekleyip öyle okuyun.
Kaldırın Kürtçeyi, Ankara’dan Bakan Yardımcısı geliyor!
"Öyle ya Ankara’dan gelenler görmeden Kürtçe tabela kaldırıldı diyelim, ya sokakta Kürtçe konuşan Yüksekovalılara rast gelirlerse ne yapacaklar? 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Hayri Kıvrıkoğlu gibi azarlayacaklar mı?"
 • Güncel
 • Siyaset
 • Ekonomi
 • Eylem ve Etkinlikler
 • Dünya
ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı İkinci el araçta 'kilometre' oyununa son KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı 'Türkiye'de ombudsmanlık kararları yüzde 53 uygulanıyor' Antalya'yı şiddetli yağış, fırtına ve hortum vurdu 'Terör örgütü üyelerinin en az 15 çocuğu var' Canikli: S-400 füzeleri satın alındı AK Partili Belediye Başkanı Tüm Camilerde 10 Kasım Mevlidi Okuttu YKS Temel Yeterlilik Sınavı tarihleri belli oldu Türkiye'de 27 bin 592 kişi organ nakli bekliyor
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
YAZARLARIMIZTÜMÜ
ÇOK OKUNANLAR
  GAZETELER
  NAMAZ VAKİTLERİ
  İmsak
  Güneş
  Öğle
  İkindi
  Akşam
  Yatsı
  Haksöz Haber Radyo Selam | Tevhidin Adaletin ve Özgürlüğün Sesi
  © Copyrigth 2015 yonelishaber.com tüm hakları saklıdır.
  Sitedeki tüm harici linkler ayrı bir sayfada açılır ve linklerin sorumluluğu alınmaz. Yazılım ve Teknik Destek : AmdYazılım
  • Rss Servisi
  • Google+ Sayfası
  • Twitter Sayfası
  • Facebook Sayfası